huisartsen almelo
h.j. de heer
p.m. stamsnieder

 


Klokkenbelt 51
7602 AG Almelo
(0546) 87 61 00
spoed: 87 61 01
herhaalrecept: 87 61 02

Doel:

Zeker stellen dat zorgvuldig met patiëntgegevens wordt omgegaan.

Reglement:

 1. verzamelen van patiëntengegevens:
  • gegevens worden alleen verzameld voor huisartsgeneeskundige doeleinden:
   • gebruik in het kader van te verlenen zorgaanbod
   • bewaking van eigen kwaliteit en praktijk accreditering
   • andere doeleinden indien met patiënt overeengekomen
  • gegevens kunnen worden verzameld tijdens (telefonische) consulten, behandelingen of anderszins
 2. verwerking van algemene, gezondheids- en erfelijke gegevens:
  • algemene gegevens worden verwerkt indien voldaan aan minimaal een van onderstaande voorwaarden:
   • patiënt heeft toestemming gegeven
   • verwerking is noodzakelijk voor verlenen huisartsgeneeskundige zorg
   • verwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen
   • verwerking is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar voor de patiënt
  • gezondheidsgegevens worden alleen verwerkt indien:
   • het gebeurt door hulpverleners met het oog op goede behandeling/ verzorging
   • op verzoek van de verzekeraar indien noodzakelijk voor:
    • beoordeling van een te verzekeren risico
    • uitvoering van een verzekeringsovereenkomst
  • erfelijkheidsgegevens worden alleen verwerkt in relatie tot patiënt zelf tenzij:
   • een zwaar geneeskundig belang prevaleert
   • verwerking noodzakelijk is voor wetenschappelijk onderzoek/ statistiek
 3. organisatie informatiebeveiliging:
  • alle medewerkers hebben geheimhoudingsplicht
  • gegevens worden niet langer bewaard dan nodig (i.p. 15 jaar, langer indien redelijkerwijs nodig voor verantwoorde zorg)
  • alleen bevoegden hebben toegang tot de gegevens: het HIS is beveiligd met wachtwoorden en de ruimtes met archief zijn niet vrij toegankelijk.
 4. rechten van de patiënt:
  • recht op inzage in al zijn gegevens
  • recht op afschrift van al zijn gegevens (na verzoek van patiënt, de praktijk kan een redelijke vergoeding hiervoor vragen)
  • recht op aanvulling/ correctie voor zover deze onvolledig of feitelijk onjuist zijn
  • recht op verwijderen of beperkt gebruik van gegevens
  • recht op inzage/afschrift/ aanvulling/ correctie/ beperkt gebruik/ verwijdering kan geweigerd worden door de praktijk indien dit noodzakelijk is ter bescherming van een aanmerkelijk belang van een ander of in geval van bewaring op grond van een (wettelijk) voorschrift vereist is
  • indien een patiënt vindt dat dit reglement niet of onvoldoende wordt nageleefd kan hij een klacht indienen bij de praktijk of klachtencommissie
  • daar waar de patiënt zichzelf niet kan vertegenwoordigen, treedt een wettelijke vertegenwoordiger in zijn plaats op
 5. publicatie:
  • dit reglement is te vinden op de website van de praktijk: www.denoordrand.nl